Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Obywatel, dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i — w pełnym zakresie za rok — z nieodpłatnej mediacji. Punkty nieodpłatnej pomocy znajdą się we wszystkich powiatach w Polsce.
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że ustawa oparta jest na zupełnie nowym założeniu, zmieniającym relacje pomiędzy urzędami i obywatelami. Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy). Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Państwo zaczyna ufać swoim obywatelom. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
Ta zmiana spowoduje także to, że system pomocy prawnej i obywatelskiej będzie działał znacznie efektywniej.
Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na: 1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub 3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).
Bardzo ważnym aspektem nowej ustawy jest nałożenie na starostę obowiązku sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (art. 8a ustawy).
Listę wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe informacje udostępnia się w szczególności: 1) na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu; 2) co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu; 3) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, np. na słupach ogłoszeniowych.
Prezydentowi RP, który doprowadził do uchwalenia zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, zależało na tym, aby usługi świadczone w ramach poradnictwa były możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych gmin (art. 9 ustawy). Z tego powodu ustawa daje możliwość zawierania porozumień pomiędzy powiatami i gminami, w których określone mogą być szczegółowe zasady oraz zakres pomocy świadczonej na terenie danej gminy. Kancelaria Prezydenta RP z uwagą zapozna się z Państwa doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego. PREZYDENT.PL .

PREZENTACJA DO POBRANIA

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Podprogram 2018 rozpoczął się w sierpniu 2018 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2019 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 

Informujemy, że dla w ramach realizacji projektu pn. „Dobra pora na aktywnego seniora” została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla mieszkańców gmin - Wiśniew, Zbuczyn, Kotuń, Siedlce oraz Skórzec. Siedziba wypożyczalni znajduje w Zbuczynie, ul. Terespolska 47, 08-106 Zbuczyn. Wszelkich informacji na temat możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego udzielają pracownicy socjalni GOPS w Wiśniewie pod nr telefonu 25 6417313 wew.120

Wykaz sprzętu do wypożyczenia

 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) od dnia 1 listopada 2018 r.:
1) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:
a) 674,00 zł na osobę w rodzinie lub,
b) 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.
2) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:
a) 764,00 zł na osobę w rodzinie.
3) Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wynosi:
a) 1922,00 zł na osobę w rodzinie.

Z dniem 1 października 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1358).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:
- osoby samotnie gospodarującej wynosi – 701 zł,
- osoby w rodzinie – 528 zł.

Zmianie ulegają też kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
- maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości – 645 zł,
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że do lipca br. rozpoczęła działalności grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Grupa wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie to regularne spotkania tych osób. Celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń.
Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.
Spotkania odbywać się będą cyklicznie, dwa razy w miesiącu po 3 godziny w siedzibie Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wiśniewie ul. Siedlecka 20.
Grupami wsparcia kierować będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pan Andrzej Jóźwiak.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
tel. 25 641-73-13, 641-33-23

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Od 1 stycznia 2018 r. Gmina Wiśniew realizuje projekt pt. „Dobra pora na aktywnego seniora” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez gminy: Zbuczyn (Lider), Siedlce, Skórzec, Wiśniew i Kotuń. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym w wieku poprodukcyjnym zamieszkującym na terenie jednej z 5 Gmin powiatu siedleckiego (Zbuczyn, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Kotuń) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Seniora.

W każdej z gmin zostanie utworzony Lokalny Klub Seniora. W ramach prowadzonych Klubów planuję się realizację:
• Programu prozdrowotnego obejmującego wykłady/spotkania ze specjalistami, tj. dietetykiem, trenerem żywienia, lekarzami, rehabilitantami w zależności od potrzeb seniorów, zajęcia z artterapii, zajęcia z terapii tańcem i ruchem, zajęcia z muzyki. Realizacja programu ma na celu nabycia świadomości wśród uczestników projektu w zakresie podstawowych kategorii zachowań prozdrowotnych związanych ze zdrowiem fizycznym, psychospołecznym, prewencją zdrowotną i unikaniem zachowań ryzykownych, szkodliwych, pobudzenie seniorów do działania, zmniejszenie niepokoju, nawiązywanie komunikacji i kontaktów społecznych przy równoczesnej poprawie koordynacji ruchowej.
• Programu edukacyjnego obejmującego zajęcia edukacyjne „E-Senior”, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Zakres spotkań/zajęć ma na celu przekazanie informacji na temat zagrożeń i niebezpieczeństw dotykających osoby starsze w życiu codziennym i społecznym, tj. metody i oszustwa stosowane wśród osób starszych, bezpieczeństwo na drodze i w domu. Zostaną wprowadzone elementy zwiększające poczucie bezpieczeństwa osób starszych ”Koperta życia” – czyli dostęp do informacji o seniorze w razie zagrożenia jego zdrowia lub życia.
• Programu aktywności społecznej obejmującego zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania, tj. fotografia, brydż, rękodzieło, hafciarstwo, kulinaria i inne wg. zainteresowań seniorów. Planuje się także wyjazdy integracyjno – aktywnościowe oraz prezentacje międzygminne - uczestnicy każdego Klubu Seniora zorganizują i zaprezentują na wystawach efekty swojej aktywności podczas zajęć.

Ponadto na terenie Gminy Zbuczyn zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zostanie zakupiony sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, koncentrator tlenu, kule, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, stojaki na kroplówkę, materace przeciwodleżynowe, krzesła sedes, ssaki, zestawy łóżkowe do mycia głowy, krzesła pod prysznic. Wartość projektu – 1 359 531,60 zł. Okres realizacji projektu 24 miesiące.
Regulamin rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o niesamodzilności
Oświadczenie danych osobowych
Oświadczenie o tożsamości wsparcia
Ośwadczenie o wizeruku
Zaświadczenie

Gmina Wiśniew/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisniewie od 1 marca 2017 r. realizuje Projekt pn. „Aktywność i współprca popłaca” w ramach RPO WM osi priorytetoej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 48 kobiet i 32 mężczyzn klientów partnerskich GOPS z obszaru powiatu siedleckiego zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31.10.2018 r.

CEL SZCZEGÓLOWY: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa
Projekt skierowany jest do osób: - korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej - bezrobotnych, - niepełnosprawnych, - nieaktywnych zawodowo

Działania przewidziane w projekcie:

- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych
- Indywidualny trening pracy wsparty coachingiem
- Realizacja Program Aktywizacja i Integracja dla Uczestnika Projektu
- Kursy i szkolenia
- Staże
- Wizyty studyjne, pełniące rolę wyjazdu integracyjnego i edukacyjnego dla Uczestników Projektu Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi dla uczestników projektu na: staż, kursy, szkolenia oraz udział w Programie Aktywizacja i Integracja Okres realizacji projektu: 01.03.2017 -31.10.2018 WARTOŚĆ PROJEKTU: 927 150,00 PLN WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 741 720,00 PLN

PLANOWANE EFEKTY:
Projekt jako dodatkowe działanie GOPS wzbogaci ofertę pomocy dla osób objętych wsparciem Ośrodka. Nawiązanie wielosektorowego partnerstwa NGO z GOPS, PUP i sektorem prywatnym przyczyni się do trwałej bardziej skutecznej współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych z terenu gmin - Domanice, Kotuń, Siedlce, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Uczestnicy projektu dzięki zastosowanym formom wsparcia w projekcie, ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych, zdobędą zatrudnienie a uzyskaną wiedzą będą mogli wykorzystać w pracy. Rezultaty projektu znacznie wpłyną na wzrost kompetencji społeczno-zawodowych Uczestników Projektu i świadomości otoczenia. Realizacja projektu przyczyni się także do osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich-nabycie/wzrost umiejętności, rozwinięcie zdolności interpersonalnych, rozwinięcie kompetencji, zmiana postawy/opinii, wzrost samooceny.

LIDER PROJEKTU:
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

PARTNERZY PROJEKTU
: Gmina Wiśniew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, Gmina Kotuń - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu, Gmina Siedlce - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, Gmina Domanice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach, Gmina Wodynie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, Gmina Zbuczyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Centrum Rozwoju ORTUS Elżbieta Roszczak.